Privacyverklaring

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Telefoonnummer

070 333 4444

Postadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • organisatie
 • e-mailadres
 • accounts sociale media
 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld door een advertentiecampagne)
 • internetbrowser en apparaattype

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tappan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • uw aanmelding voor de bijeenkomst te registreren
 • u voor aanvang van de bijeenkomst het programma te toesturen
 • u na afloop een verslag van de bijeenkomst toe te sturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens zullen na verzending van het verslag worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van bovengenoemde doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het ministerie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies op onze website

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt technische, functionele en analytische cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat uw computer, tablet of smartphone opslaat bij het eerste bezoek aan deze website. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor een goede technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen of naar een andere door u aangegeven organisatie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tappan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het ministerie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tappan.nl.